0 items in winkelmandje

Disclaimer

Geborgenheid door weten
Disclaimer
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website opgenomen informatie en/of programmatuur mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, voor commercieel en/of zakelijk gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Beek Wonen.

De op deze website vermelde product- en merknamen zijn en blijven van de geregistreerde eigenaren.

Alhoewel deze website en de hierop vermelde informatie met de hoogst mogelijke zorg is samengesteld blijft een onvolkomenheid mogelijk. Wij kunnen derhalve geen garantie bieden noch aansprakelijk gesteld worden voor schade die zich voordoet als gevolg van een risico dat zich openbaart betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Te denken valt dan onder andere aan het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. Wij verzoeken u derhalve, voor het daadwerkelijk plaatsen van uw bestelling, uw bestelling te controleren op juistheid en volledigheid. Bemerkt u een onvolkomenheid of heeft u vragen dan kunt u in nader contact met ons treden. Wij zullen vervolgens trachten om samen met u een, voor beide partijen naar redelijkheid en billijkheid, bevredigend resultaat te bereiken.
 
Wij zijn niet aansprakelijk te achten voor materiële schade aan het product alsmede materiële en immateriële schade ontstaan door het product, als gevolg van uw eigen handelen. De richtlijnen zoals vermeld op de website zijn gebaseerd op de meest voorkomende situaties. Bij het volgen van die richtlijnen wordt derhalve de kans op schade beperkt. Wij hebben echter geen inzicht in uw daadwerkelijke (persoonlijke) situatie. Bij materiële schade staat het u natuurlijk wel vrij om contact met ons op te nemen zodat wij, tegen een door u aan ons te verrichten gepaste vergoeding, samen met u de schade kunnen trachten te beperken of op te lossen.