0 items in winkelmandje

Algemene voorwaarden


 Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden
 
Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het Aanbod
Artikel 5 - De Overeenkomst
Artikel 6 - Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 7 - Annuleren
Artikel 8 - Garantie
Artikel 9 - De Prijs
Artikel 10 - Levering & Uitvoering
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 - Retentierecht
Artikel 14 - Ontbinding of Opschorting
Artikel 15 - Overmacht
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Aanvullende en/of Afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 – DefinitiesIn deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten, primair op afstand aan de afnemer aanbiedt.
2. De afnemer: de natuurlijke persoon die in diens particuliere hoedanigheid of de rechtspersoon die vanuit diens zakelijke hoedanigheid, met de ondernemer een overeenkomst aangaat en/of wil aangaan;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemerVan Beek Wonen
Sprinckelermaat 30
3863 XC Nijkerk
Telefoonnummer: 06-10263932
info@devouwgordijnspecialist.nl
KvK-nummer: 50948628
BTW-identificatienummer:192629311B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet op afstand tussen ondernemer en afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden dan wel worden overhandigd.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Op elke overeenkomst tussen Van Beek Wonen en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6. Alle geschillen tussen Van Beek Wonen en de afnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 4 - Het aanbod1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt of zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
f. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
g. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;
h. de wijze waarop de afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
i. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
j. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer/afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 –Uitsluiting HerroepingsrechtAlle producten geleverd door ondernemer zijn maatwerk producten en worden op specificaties van de afnemer vervaardigd en geleverd. Het herroepingsrecht en de hieraan gekoppelde bedenktijd zijn derhalve niet van toepassing.
 
Artikel 7 - AnnulerenAnnuleren van een overeenkomst die langs elektronisch of enigerlei andere weg tot stand is gekomen is niet mogelijk tenzij de ondernemer nog geen gevolg heeft gegeven aan de overeenkomst cq de bestelling nog niet in behandeling heeft genomen overeenkomstig een zo breed mogelijke uitleg van deze begrippen.
 
Artikel 8 - Garantie1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. Van Beek Wonen verplicht zich gebreken aan materialen, constructie of installatie van het product die zich binnen 6 maanden na (op)levering openbaren, op haar kosten te herstellen, behoudens de punten genoemd in artikel 8 lid 4 van deze voorwaarden.
4. De verplichting, zoals genoemd in artikel 8 lid 3 van deze voorwaarden, vervalt wanneer:
a. het gebrek bij (op)levering van het product reeds waarneembaar aanwezig was en de afnemer op dat moment geen herstel bedongen heeft;
b. het gebrek het gevolg is van een handelen of nalaten van de afnemer waardoor sprake is van een onjuist gebruik, een onjuiste installatie, een onjuiste bevestiging of door onvoldoende onderhoud;
c. zonder, vooraf schriftelijke en door afnemer aan te tonen, toestemming van Van Beek Wonen, door of in opdracht van de afnemer wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan het product;
d. het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
e. het gebrek volgens de overeenkomst of de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden voor rekening van de afnemer komt;
f. de afnemer Van Beek Wonen onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen.
5. Om aanspraak te kunnen maken op herstel dient de afnemer Van Beek Wonen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, na bekend worden met het gebrek, schriftelijk op de hoogte te brengen van het geconstateerde gebrek. De afnemer dient verder in voldoende mate, schade voorkomende en/of beperkende maatregelen te nemen en de aanwijzingen van Van Beek Wonen strikt op te volgen.
6. Wanneer een product wordt samengesteld uit verschillende componenten en/of materialen kan er een kleurverschil bestaan tussen deze verschillende delen. Dergelijke verschillen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het product en geeft de afnemer derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de overeenkomst te ontbinden.
7. De door Van Beek Wonen gepresenteerde foto's, monsters en stalen waarop de afnemer zijn keuze voor de te gebruiken materialen kan baseren, kunnen binnen redelijke grenzen uiterlijk afwijken van de in het product gebruikte materialen. Dergelijke afwijkingen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het product en geeft de afnemer derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de overeenkomst te ontbinden.
8. Het in dit artikel gestelde laat de overige rechten van een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, onverlet.

Artikel 9 - De prijs1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Levering en uitvoering1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Daar elk product op maat wordt gemaakt en derhalve uniek is, start de productie ervan na ontvangst van betaling.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 21 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Indien de bestelling niet alsnog binnen de redelijke termijn van 21 dagen na berichtgeving van de ondernemer kan plaatsvinden heeft de afnemer in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Indien herhaaldelijk of na een gemaakte afspraak niemand wordt aangetroffen om de levering in ontvangst te nemen dan is de ondernemer gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 11 - Betaling1. Betaling geschiedt in euro’s en kan worden gedaan middels het online betaalsysteem of per vooruitbetaling.
2. Indien wordt afgeweken van artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden geldt dat voor zover niet anders is overeengekomen de door de afnemer verschuldigde bedragen dienen te zijn voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
3. De afnemer kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 12 - EigendomsvoorbehoudAlle door ondernemer geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer, tot op het moment dat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ondernemer uit hoofde van enige met de ondernemer gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 
Artikel 13 - RetentierechtDe ondernemer kan het retentierecht uitoefenen op de produkten en zaken, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden, niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door de ondernemer verrichte werkzaamheden die zijn terug te voeren op dezelfde overeenkomst of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de afnemer. De ondernemer kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij een Geschillencommissie of bij een Nederlandse rechter. De ondernemer kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.
 
Artikel 14 – Ontbinding of opschorting1. Van Beek Wonen is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
2. de afnemer in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling is verleend;
3. de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
4. na het sluiten van de overeenkomst Van Beek Wonen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Beek Wonen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Beek Wonen de uitvoering van de overeenkomst opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 
Artikel 15 - Overmacht1. Wanneer blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor Van Beek Wonen ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Van Beek Wonen gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Van Beek Wonen brengt de afnemer op de hoogte van de omstandigheden die de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Beek Wonen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 16 - Klachtenregeling1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien het geschil niet in onderling overleg of naar analogie van een aantoonbare geschillenregeling kan worden opgelost, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 17 - Aanvullende en/of afwijkende bepalingenAanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.